Zarejestruj parafię

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi www.ZapisyNaKolede.PL

z dnia 1 grudnia 2021

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi za pośrednictwem strony www.zapisynakolede.pl (dalej jako: "Strona"). Właścicielem serwisu jest INDICO PLUS sp. z o.o., NIP 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl. (dalej jako: "Wykonawca").
Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem wobec parafii, jak i parafian, korzystających ze Strony i określa zasady korzystania ze Strony, zasady związane z ochroną danych osobowych oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

I. Słowniczek.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wymienione poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
1) Regulamin: niniejszy dokument określający ogólne warunki świadczenia usługi za pośrednictwem Strony oraz ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony działającej pod adresem: www.zapisynakolede.pl;
2) Wykonawca serwisu: INDICO PLUS sp. z o.o., NIP 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl;
3) Administrator / Parafia: administratorem może być jedynie podmiot kościelny będący Parafią Kościoła Rzymskokatolickiego, która planuje zbierać zgłoszenia na wizyty duszpasterskie swoich parafian;
4) Użytkownik / Parafianin: anonimowy użytkownik serwisu, określający za pośrednictwem Strony chęć odbycia pod wskazanym adresem wizyty duszpasterskiej;
5) Miejsce odbycia kolędy: adres, pod którym Użytkownik zgłasza chęć odbycia wizyty duszpasterskiej;
6) Usługobiorca: każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze Strony udostępnionej przez Usługodawcę;
7) Strona: Strona dostępny pod adresem www.zapisynakolede.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie;
8) Formularz Wizyty: interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający poprzez wskazanie swojego adresu oraz danych kontaktowych, wyrażenie chęci oraz wskazanie dogodnych dla siebie terminów odbycia wizyty duszpasterskiej przez wyznaczonego przez Parafię księdza pod wskazanym adresem, zwanym popularnie "Kolędą";
9) Dane Osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, w szczególności dotyczące Użytkowników, obejmujące adres, nr telefonu oraz adres e-mail;
10) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
11) Serwis: system stron www udostępniony pod adresem internetowym www.zapisynakolede.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierający pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

II. Sposoby porozumiewania się z Administratorem.

1. Wykonawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech usług dostępnych na Stronie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem. Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@indicoplus.pl.
2. Wykonawca w sprawie realizacji usług kontaktuje się z Parafią za pomocą poczty elektronicznej, na podany przez Parafię adres e-mail, w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego Zamówienia.

III. Tryb zawarcia Umowy o świadczenie usług.

1. Informacje przedstawione na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W celu zlecenia zgłoszenia miejsca odbywania kolędy na Stronie należy złożyć Formularza Wizyty, udostępniony na Stronie.
3. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia poprzez stronę www.zapisynakolede.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. W ramach formularza wizyty zbierane są następujące dane:
a) Adres Miejsca odbycia kolędy;
b) numer telefonu i/lub adres e-mail Parafianina;
c) zestaw dni i godzin odpowiednich do odbycia wizyty duszpasterskiej.
5. Wprowadzane Dane powinny być zgodne z prawdą. Użytkownik może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Formularza. Wykonawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.
6. Złożenie Formularza nie stanowi zawarcia Umowy o świadczenie jakichkolwiek usług, a jedynie wskazuje na chęć przyjęcia wizyty duszpasterskiej pod wskazanym adresem.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisywane przez Użytkowników do Formularza wizyty.
8. Wykonawca wskazuje jako miejsce działania serwisu tylko terytorium Polski.

IV. Warunki płatności.

1. Usługi świadczone przez Wykonawcę są bezpłatne zarówno dla Parafii jak i Parafianina.

V. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
a) połączenie z siecią Internet,
b) dowolna przeglądarka internetowa, np. : Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari.
2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Strony, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Strony, należy je wszystkie wyłączyć.
3. W celu skutecznego złożenia Formularza Wizyty konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Zakazane jest dostarczanie przez Parafię i Parafianina treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Wykonawcy lub Usługodawcy.

VI. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Parafia zleca Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych, a Wykonawca obowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Umową i przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.
2. Wykonawca przetwarza na zlecenie Administratora Dane osobowe w celu realizacji Usługi. W szczególności, Wykonawca zbiera, utrwala, przechowuje, modyfikuje, organizuje, analizuje, łączy, anonimizuje, usuwa, w tym w sposób zautomatyzowany, Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
3. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Wykonawcy przetwarzania Danych osobowych w celach i w zakresie określonych w Regulaminie.
4. Wykonawca nie przetwarza Danych Osobowych we własnych celach.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
a. przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Administrator i Wykonawca rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie postanowień Regulaminu;
b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
d. zastosowania szyfrowania Danych osobowych,
e. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
f. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
g. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
h. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
6. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Administrator jest uprawniony do żądania podania przez Wykonawcę informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę, przesyłając żądanie na adres: iod@indicoplus.pl. Po otrzymaniu żądania Wykonawca ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć Dane osobowe natychmiast po zakończeniu świadczenia usługi bądź na wyraźne polecenie Administratora, skierowane pisemnie lub drogą elektroniczną właściwą dla Wykonawcy.

VII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Parafię korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Parafię z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Parafia może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. Do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne. W szczególności wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostaną natychmiast bezpowrotnie i całkowicie skasowane ze wszystkich nośników danych Wykonawcy.

VIII. Reklamacje usług elektronicznych.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, jak również związanych z funkcjonowaniem Strony można składać pisemnie na adres korespondencyjny Wykonawcy lub e-mailem.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Parafii (w tym jej wezwanie, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Wykonawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Pozostałe postanowienia.

1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.zapisynakolede.pl w zakładce "Regulamin".
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wykonawcą, a Administratorem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wykonawcy.
4. Umowa o świadczenie usług zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.